Koliko košta prevod? Koja je cena? Kakav je kvalitet prevoda?

Cenu prevodilačke strane određuje više faktora.

Mi garantujemo da smo 100% najbrži i imamo najbolje cene u Srbiji.

Prevodioci, sudski tumači i lektori, koji rade na prevodima su svi do jednog diplomirani filolozi i članovi Udruženja naučnih i stručnih prevodilaca u Beogradu. Svaki od naših zaposlenih je prošao najstrožiju obuku, dok mi jednom godišnje u samoj agenciji vršimo dodatne provere kvaliteta naših prevodilaca. Zato vam garantujemo besprekorno tačan prevod.

Da li garantujete privatnost podataka?

Garantujemo 100% privatnost.

Privatnost je pravo svakog građanina da kontroliše svoje lične informacije i da odlučuje o njima. Naši zaposleni se u potpunosti pridržavaju Zakona o zaštiti podataka i obavezno čuvaju poverljivost svih podataka sa kojima se sreću tokom svakodnevnog rada.

Vaša dokumentacija je kod nas apsolutno bezbedna.

Ukoliko želite, možemo dodatno sklopiti i Sporazum o poverljivosti podataka overen kod javnog beležnika (notara).

Šta je i šta radi sudski tumač?

Sudski tumač ili sudski prevodilac je osoba koju je ovlastio nadležni sud, a koja izdaje prevod dokumenata sa overom i koja svojim pečatom i potpisom garantuje da prevod odgovara originalu.

Tumači imaju važnu ulogu u javnim preduzećima i svim državnim ustanovama koje učestvuju u međunarodnoj saradnji. Nebitno da li se radi o sektoru privrede i ekonomije, međunarodnoj politici ili saradnji institucija za suzbijanje kriminala.

Sudski tumač je jezički profesionalac čije usluge koristi sud za svoje potrebe, a mogu ih koristiti i pravna i fizička lica.

Važno je napomenuti da je sudski tumač dužan da prihvati svaki poziv nadležnog suda, i sa tim definisan cenovnik za svoje usluge. Takođe, sudski tumač je slobodan u izboru poslova koje će prihvatiti od fizičkih lica i firmi, i slobodan je da cenu prevoda za fizička lica i firme definiše po svojoj volji, odnosno tržišno.

FORMAT PREVODA SA OVEROM SUDSKOG TUMAČA

Prevodi sa overom sudskog tumača sadrže potpis i pečat sudskog tumača:

  • Potpis: G. / G-đa (ime i prezime), sudski tumač za (jezik), ovim potvrđuje da je prevod dokumenta veran i istovetan originalu napisanom na (jezik originala). U (lokacija), (datum).
  • Pečat: Ime, prezime, naslov “sudski tumač za…” ili “sudski tumač-prevodilac za…” nakon čega sledi jezik, adresa, broj telefona, i jedinstveni broj sudskog tumača.

Glavna razlika između sudskog tumača i prevodioca je u zvanično zavedenom pečatu, sa definisanim imenom, prezimenom i brojem tumača, kojim sudski tumač overava svoje prevode. Tim pečatom lice koje je sudski tumač garantuje istovetnost prevoda originalu.

Bez dozvole nadležnog suda, prevodioci nemaju ovlašćenje da overe da je dokument koji su preveli istovetan originalu.

Kome su potrebni prevodi sa overom sudskog tumača?

Svim firmama, pravnim licima, koja imaju kontakte sa stranim partnerima ili državama su često neophodne su usluge sudskih tumača.

Svaki pravno obavezujući dokument i za međunarodni posao bitan tekst, mora radi verodostojnosti, da bude preveden i overen pečatom sudskog tumača.

Najčešće se prevode ugovori, revizorski i finansijski izveštaji i izvodi iz registra privrednih subjekata.

Veoma važan primer slučaja kada je neophodno obratiti se sudskom tumaču jeste međunarodni tender, kada se prevodi tenderska dokumentacija. Isto tako, kada firma planira uvoz nekog proizvoda, potrebno je da državnim organima dostavi zvaničan prevod tehničke dokumentacije o proizvodu, na primer farmaceutske informacije o lekovima ili drugim medikamentima, ili tehničke podatke potrebne za dobijanje atesta za dati uređaj, vozilo ili mašinu.

Haški apostil

Sudski tumač ne overava haškim apostilom. U Srbiji ovaj pečat stavlja sud, dok u drugim državama to mogu biti i drugi državni organi.

U Beogradu se Haški apostil overava u sudu u ulici Nikole Tesle 42a, nekadašnjoj zgradi Aeroinženjeringa za dokumenta koja su izdata u Beogradu. Dokumenta koja su izdata u drugim gradovima overavaju se u sudovima u tim gradovima.

Kako postati sudski tumač?

Na predlog predsednika viših sudova u Srbiji se objavljuje konkurs za postavljenje prevodilaca ovlašćenih sudskih tumača i to isključivo ako postoji potreba za sudskim tumačima za određeni strani jezik koji je u deficitu, npr. engleski, francuski ili nemački.

Ko može postati sudski tumač?

Prevodilac ovlašćeni sudski tumač može postati državljanin Srbije koji ima visokoškolsko obrazovanje (važe izuzeci).

Najčešće su to ljudi koji su diplomirani filolozi ili pravnici. Kandidati koji su stekli visoko obrazovanje u drugim oblastima takođe mogu da se prijave na konkurs. Lica bez visokog obrazovanja se u specijalnim slučajevima takođe mogu prijaviti. Za to je najbolje kontaktirati sud koji je raspisao konkurs za ovlašćenog sudskog tumača.

Kandidat koji nema odgovarajuće visoko obrazovanje u obavezi je da takođe pristupi proveri znanja jezika pred komisijom koju obrazuje ministar.

Komisija je dužna da proveri da li kandidat poseduje potpuno znanje jezika na koji prevodi i sa koga prevodi, uključujući usmeno prevođenje i pisani tekst, kao i da li kandidat poznaje pravnu terminologiju koja se koristi u okviru jezičke kombinacije za koju konkuriše.

Sve troškove ispitivanja snosi kandidat za ovlašćenog sudskog tumača.

Kandidat za sudskog tumača, odnosno sudskog prevodioca treba da ispunjava zakonom utvrđene uslove za zaposlenje.

Neophodno je da dostavi diplomu, potom uverenje da nije osuđivan, uverenje o državljanstvu, potvrdu o prebivalištu i ostalo, ali i da zadovolji specijalne uslove:

  • da ima odgovarajuće kvalifikacije za strani jezik za koji konkuriše ili da poseduje potpuno znanje maternjeg jezika i stranog jezika za koji konkuriše (usmeno i pismeno znanje),
  • da poznaje pravnu terminologiju koja se koristi unutar kombinacije jezika za koju konkuriše;
  • da ima najmanje pet godina iskustva u oblasti prevođenja.

Uz prijavu na konkurs kandidat za ovlašćenog sudskog tumača dostavlja dokaze o ispunjenju navedenih uslova:

  • diploma,
  • radna biografija,
  • potvrda o zaposlenju,
  • potvrde i dokazi o urađenim prevodima.

Nakon dobijanja rešenja o postavljenju prevodilac polaže zakletvu u sudu na čijem području ima prebivalište i dobija pečat kojim overava i potvrđuje istinitost prevoda i zvanično postaje ovlašćeni sudski tumač, te između ostalog može potom može biti angažovan i prilikom sklapanja braka državljana Srbije sa strancem.

Sudski tumač prevodi i overava i Haškim apostilom, a za to je ovlašćen od nadležni suda i vladinog tela.

Pusti video zapis

            

Pisane prevode dostavljamo klijentu u dogovorenom roku faksom, elektronskom poštom, ili našom kurirskom službom.

Scroll to Top