Potrebna vam je overa i prevod javne isprave za korišćenje u inostranstvu?

Ne znate šta vam je sve potrebno od dokumenata, šta je apostille pečat i ko treba isprave da prevede?

Za Vas smo spremili spisak najčešće postavljenih pitanja i odgovora u vezi s Apostilom i prevodom javnih isprava.

Šta je Haški apostil?

Haški apostil – apostille pečat je potvrda kojom se overava javna isprava u međunarodnom pravnom saobraćaju uvedena 1961. godine Haškom konvencijom.

Zamenjuje punu legalizaciju (overu) javnih dokumenata jer je taj proces prilično komplikovan (overa javne isprave predsednika osnovnog suda – nadovera Ministarstva pravde Republike Srbije – nadovera Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije – nadovera diplomatskog-konzularnog predstavništva). Ako su obe države (država koja izdaje javnu ispravu i strana država u kojoj će se isprava koristiti) potpisnice Haške konvencije, proces pune legalizacije zamenjuje se Haškim apostilom.

Znamo da procedura za overu ovakvih dokumenata nije jednostavna, zato je tu za Vas naš sudski tumac za engleski koji će izvršiti prevod sa overom i spremiti dokument za dalju overu Haškim pečatom apostilom u osnovnom sudu.

Na veb-sajtu Haške konferencije možete pronaći spisak svih država potpisnica Haške konvencije. Tabela se sastoji od dva dela: members (države članice Haške konferencije koje su potpisale Hašku konvenciju) i non-members (države koje nisu članice Haške konferencije, ali su potpisale Hašku konvenciju). Država ne mora da bude članica Haške konferencije da bi Haški apostil za nju bio važeći, što znači da treba pogledati oba odeljka tabele.

Šta se dobija Haškim apostilom?

Ako dokument sadrži ovu potvrdu, to znači da ona potvrđuje verodostojnost potpisa, svojstvo potpisnika dokumenta i istinitost pečata ili žiga na dokumentu. Potvrda ne potvrđuje verodostojnost sadržaja dokumenata, već samo pečata ili potpisa onog ko je dokument potpisao. Ovako overen dokument oslobođen je bilo kakve dodatne overe i može se slobodno koristiti u državama potpisnicama Haške konvencije.

Šta se nalazi na potvrdi Apostille pečatom?

Overa Haške konvencije u formi štambilja mora se nalaziti na originalnom dokumentu (ne na fotokopiji) da bi potvrda bila validna. U apostille pečat štambilj se upisuju određeni podaci, brojčano prikazani od 1 do 10, a između ostalog mora stajati i sledeća fraza Convention de La Haye du 5 octobre 1961 na francuskom jeziku.

Šta se može overiti Haškim apostilom?

Pečatom Haške konvencije mogu se overiti javne isprave (svedočanstva, uverenja, diplome itd.) za korišćenje u drugoj zemlji, odnosno ona dokumenta koja izdaju nadležni organi o onim podacima o kojima vode službenu evidenciju. Javna isprava mora imati potpis i pečat nadležnog organa. Haškim apostilom se ne mogu legalizovati administrativna dokumenta koja se odnose na trgovinski ili carinski posao, kao ni isprave izdate od strane diplomatsko-konzulatornih predstavništva.

Ko overava javnu ispravu Haškim apostilom?

Javnu ispravu overava osnovni sud koji se nalazi u sedištu organa koji je javnu ispravu i izdao.

Šta su prevodi sa overom sudskog tumača?

Dokumenta koja izdaju državni organi, kod nas ili inostranstvu, potrebno je prevesti i overiti tako da i taj prevod predstavlja zvaničan dokument. Njih overava sudski tumač (državljanin Srbije ovlašćen od strane vladinog tela i suda).

Za šta nije potrebna legalizacija, ni potvrda apostil pečatom?

Legalizacija nije potrebna u sledećim slučajevima:

– izvodi iz matičnih knjiga izdati na višejezičnim obrascima, u skladu s Bečkom konvencijom o izdavanju izvoda iz matičnih knjiga na više jezika iz 1976. godine,

– kad između Srbije i druge države postoji potvrđeno međusobno oslobađanje javnih isprava od legalizacije,

– kad isprave izdate u Srbiji, po osnovu faktičke uzajamnosti, ne podležu legalizaciji za upotrebu u nekoj državi, kao i isprave te države za upotrebu u Srbiji,

– kad organ države pred kojim će se upotrebiti javna isprava izdata u Srbiji ne zahteva legalizaciju,

– kad legalizacija nije moguća zbog prirode, karaktera ili tipa javne isprave.

Kad treba legalizovati prevod?

Iako na originalnom dokumentu imate Haški apostil, isprava mora biti prevedena na jezik države u kojoj ćete ispravu koristiti. Najsigurnija opcija jeste da dokument odnesete sudskom tumaču za predmetni jezik jer on/ona jedino ima ovlašćenja u Republici Srbiji da svojim potpisom i pečatom prevedenu javnu ispravu legalizuje. U Beogradu u Srbiji dokument overen Haškim apostilom možete poveriti nama jer raspolažemo sa sudskim tumačima za bilo koji svetski jezik, što će vam uštedeti dragoceno vreme.

Sudski tumač ne prevodi samo originalni dokument, već i i sam Apostil. Pojedine institucije očekuju i da se sam prevod overi Apostilom, kao i originalni dokument, a ponekad je ova overa dovoljna samo na prevodu (već preveden dokument uvezan s originalom nosi se na overu u osnovni sud). Takođe, neretko je neophodno da se i prevod i originalna isprava uvežu jemstvenikom. U svakom slučaju, kad dobijete originalna overena dokumenta, fotokopirajte ih.

Zbog toga što institucije kojoj dajete prevod imaju svoja unutrašnja pravila, veoma je važno da ih unapred pitate sledeće:

– koji dokumenti su vam potrebni za inostranstvo,

– koje dokumente je potrebno prevesti,

– da li je potrebno da se pečatom Haške konvencije legalizuje samo originalna isprava ili i original i prevod,

– da li se prevod mora uvezati jemstvenikom s originalom ili može s fotokopijom.

Ako imate bilo kakve nedoumice oko Haškog apostila, obratite se instutituciji kojoj dajete prevod.

Znamo da procedura za overu dokumenata nije jednostavna, zato je za Vas tu naš stručnjak koji će za Vas izvršiti prevod od strane sudskog tumača sa overom apostille pečatom.

Scroll to Top